Skip to main content

Anglická nepravidelná slovesa

Nepravidelná slovesa se vyznačují tím, že mají různě tvořené tvary pro minulý čas. Angličtina takových výjimek obsahuje více jak 200. Tato slovesa se bohužel člověk musí naučit, neexistuje žádné pravidlo, které by tvorbu jednotlivých časů určovalo. Nepravidelná slovesa zde máte seřazena podle abecedy. V prvním sloupci je český překlad, ve druhém sloupci je uvedeno anglické sloveso v infinitivu, ve třetím sloupci je sloveso v minulém čase a v posledním sloupci je uvedeno minulé příčestí anglického nepravidelného slovesa.

Víte o nějaké chytré pomůcce, která by pomohla si zapamatovat všechna slovesa včetně překladu a nepravidelných tvarů? Podělte se prosím v diskuzi.

Pokud hledáte přehled sloves ke stažení (a případně k tisku) zdarma v pdf formátu, tabulka je k dispozici zde: nepravidelná slovesa ke stažení.

Česky Infinitiv Minulý čas Minulé příčestí
vzniknout arise arose arisen
probudit (se) awake awoke awoken
být be was, were been
nést, rodit, narozen bear bore born
bít, tlouci beat beat beaten
stát se become became become
začít begin began begun
ohnout bend bent bent
obklíčit beset beset beset
sázet bet bet bet
nabídnout (kolik) bid bid bid
vázat bind bound bound
kousat bite bit bitten
krvácet bleed bled bled
foukat blow blew blown
lámat break broke broken
plodit breed bred bred
přinést bring brought brought
vysílat rozhlasem broadcast broadcast broadcast
stavět build built built
hořet, pálit burn burned/burnt burned/burnt
prasknout burst burst burst
kupovat buy bought bought
házet,vrhat, obsadit cast cast cast
chytit catch caught caught
lpět cling clung clung
přijít come came come
stát (kolik) cost cost cost
lézt creep crept crept
řezat, krájet cut cut cut
jednat, zabývat se deal dealt dealt
kopat dig dug dug
potápět se dive dove dived
dělat do did done
táhnout, kreslit draw drew drawn
snít dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt
pít drink drank drunk
hnát, jet, řídit drive drove driven
jíst eat ate eaten
padat fall fell fallen
krmit feed fed fed
cítit feel felt felt
bojovat fight fought fought
nalézt find found found
prchat flee fled fled
mrštit fling flung flung
letět fly flew flown
zakázat forbid forbade forbidden
předpovídat forecast forecast forecast
zapomenout forget forgot forgotten
odpustit forgive forgave forgiven
odpustit forsake forsook forsaken
mrznout freeze froze frozen
dostat, obdržet get got got
dát give gave given
jít, jet go went gone
mlít grind ground ground
růst grow grew grown
viset hang hung hung
mít, vlastnit have had had
slyšet hear heard heard
skrývat hide hid hidden
udeřit, zasáhnout hit hit hit
držet, nepovolit hold held held
zranit, bolet hurt hurt hurt
vybrat si choose chose chosen
držet keep kept kept
pokleknout kneel knelt knelt
plést knit knit knit
znát know knew know
položit lay laid laid
vést lead led led
skákat leap leapt leapt
učit se learn learnt learnt
opustit leave left left
půjčit lend lent lent
nechat let let let
ležet lie lay lain
zapálit light lit lighted
ztratit lose lost lost
dělat make made made
mínit mean meant meant
potkat, poznat meet met met
tát, tavit melt melted melted
špatně rozdat karty misdeal misdealt misdealt
vzbudit pochybnost misgive misgave misgiven
založit si mislay mislaid mislaid
zavést, klamat mislead misled misled
mýlit se mistake mistook mistaken
ne(po)rozumět misunderstand misunderstood misunderstood
žnout mow mowed mown
podat více v dražbě outbid outbade outbidden
překonat outdo outdid outdone
předhonit outgo outwent outgone
přerůst outgrow outgrew outgrown
předjet outride outrode outridden
předběhnout outrun outran outrun
zářit jasněji než outshine outshone outshone
rozprostřít outspread outspread outspread
přetrvat outwear outwore outworn
přemoct overbear overbore overborne
zatáhnout, zastřít overcast overcast overcast
porazit overcome overcame overcome
přehánět overdo overdid overdone
překročit úvěr overdraw overdrew overdrawn
přejíst se overeat overate overeaten
překrmit, přetížit overfeed overfed overfed
přerůst overgrow overgrew overgrown
převisnout overhang overhung overhung
zaslechnout overhear overheard overheard
potáhnout, zakrýt overlay overlaid overlaid
přeskočit overleap overleapt overleapt
zalehnout overlie overlay overlain
podupat, nedbat override overrode overridden
zaplavit overrun overran overrun
dohlížet na oversee oversaw overseen
přivést z míry overset overset overset
přestřelit overshoot overshot overshot
zaspat oversleep overslept overslept
pokrýt overspread overspread overspread
dohonit, překvapit overtake overtook overtaken
porazit overthrow overthrew overthrown
přepracovat se overwork overworked overworked
podílet se na partake partook partaken
platit pay paid paid
dát, položit put put put
číst read read read
přebudovat rebuild rebuilt rebuilt
přelít recast recast recast
pokrýt, vysílat přenosem relay relaid relaid
roztrhnout rend rent rent
vrátit (peníze) repay repaid repaid
znovu zasadit reset reset reset
převyprávět retell retold retold
převinout rewind rewound rewound
zbavit rid rid rid
jezdit na kole, jet koňmo ride rode ridden
zvonit ring rang rung
vstát rise rose risen
urvat rive rived riven
běžet run ran run
řezat pilou saw sawed sawn
říkat, říci say said said
vidět see saw seen
hledat seek sought sought
vřít seethe seethed seethed
prodat sell sold sold
poslat send sent sent
položit, postavit set set set
šít sew sewed sewn
třást shake shook shaken
holit se shave shaved shaved
stříhat shear sheared shorn
prolévat shed shed shed
svítit, zářit shine shone shone
okovat shoe shod shod
střílet shoot shot shot
ukázat show showed shown
drtit shred shredded shredded
scvrknout se shrink shrank shrunk
zpovídat se shrive shrived shrived
zavřít shut shut shut
zpívat sing sang sung
klesnout sink sank sunk
sedět sit sat sat
zabít slay slew slain
spát sleep slept slept
klouzat (se) slide slid slid
mrštit sling slung slung
plížit se slink slunk slunk
rozříznout slit slit slit
čichat, páchnout smell smelt smelt
udeřit smite smote smitten
sít sow sowed sown
mluvit speak spoke spoken
spěchat, regulovat rychlost speed sped sped
hláskovat spell spelt spelt
utratit (peníze), strávit (čas) spend spent spent
rozlít spill spilt spilt
příst spin spun spun
plivat spit spat spat
rozštípnout split split split
zkazit (se) spoil spoilt spoilt
prostřít, rozprostřít spread spread spread
skákat, hopsat spring sprang sprung
stát stand stood stood
prorazit stave stove stove
krást steal stole stolen
vězet, nalepit stick stuck stuck
bodnout sting stung stung
zapáchat stink stank stunk
posypat strew strewed strewn
kráčet stride strode stridden
tlouct strike struck struck
navléct niť string strung strung
usilovat strive strove striven
opálit (se) sunburn sunburnt sunburnt
přísahat swear swore sworn
mést sweep swept swept
otéct swell swelled swollen
plavat swim swam swum
houpat se swing swung swung
vzít take took taken
vyučovat teach taught taught
trhat tear tore torn
povědět tell told told
myslet think thought thought
dařit se thrive throve thriven
házet throw threw thrown
vstrčit thrust thrust thrust
šlapat tread trod trodden
napřímit unbend unbent unbent
odvázat unbind unbound unbound
podbízet underbid underbid underbidden
podstoupit undergo underwent undergone
prodávat pod cenou undersell undersold undersold
rozumět understand understood understood
podniknout undertake undertook undertaken
pojistit underwrite underwrote underwritten
rozvázat, zrušit undo undid undone
zvrhnout upset upset upset
vzbudit (se) wake (up) woke (up) woken (up)
číhat v záloze waylay waylaid waylaid
nosit, mít na sobě wear wore worn
tkát weave wove wowen
vzít si za choť wed wedded wedded
plakat weep wept wept
vyhrát, získat, zvítězit win won won
navíjet wind wound wound
odvolat, vybrat withdraw withdrew withdrawn
zadržet, odmítnout withhold withheld withheld
odolat withstand withstood withstood
pracovat work worked worked
ždímat wring wrung wrung
psát write wrote written

Pokud hledáte nepravidelná slovesa i v jiném jazyce, doporučuji web, který se tím zabývá: nepravidelná slovesa. Kromě kompletní tabulky anglických nepravidelných sloves zde naleznete i německé minulé slovesné tvary a španělská nepravidelná slovesa.

One thought to “Anglická nepravidelná slovesa”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.