Skip to main content

Anglická gramatika – minulý čas

Minulý čas prostý – Past simple

Minulý čas prostý se používá v situacích, kdy je třeba vyjádřit, že se něco v minulosti stalo. Často se tedy užívá společně s určitým datem z minulosti nebo s jiným časovým údajem (včera, minulý týden, minulý rok, v roce 1920 apod.). Příkladem může být popis umělce, který již nežije.

 • Děj, který skončil v minulosti
 • Několik po sobě jdoucích dějů, které se odehrály v minulosti
 • Ve větách společně s minulým průběhovým časem

Jsou-li ve větě tato slova, napoví, že jde o minulý prostý:

 • Yesterday
 • Ago
 • Last
 • In 1995

Minulý čas prostý – tvorba vět

Kladná – podmět + sloveso v minulém čase (druhý sloupec nepravidelných sloves)

I saw her last month – Viděl jsem ji před měsícem

Záporná – podmět + did not + sloveso v základním tvaru

I didn´t see her last month – Neviděl jsem ji minulý měsíc

Otázka – did + podmět + sloveso v základním tvaru

Did you see her last month? – Viděl jsi ji minulý měsíc?

Minulý čas průběhový – Past continuous

Minulý čas průběhový se používá pro situace, kdy nějaká situace v minulosti probíhala a během toho se stalo něco jiného. Příkladem může být situace, kdy jsem se v minulosti díval/a na televizi a v tom zazvonil telefon. Překlad by tedy pak byl: I wah watching TV when phone rang. Vidíme že u sitace, která probíhala po nějaou dobu, se používá minulý průběhový čas a pro posis situace, co se během toho jednorázově stala, se využívá minulý prostý čas.

 • událost, která se odehrává v přesně udaném čase v minulosti
 • pro důraz na délku trvání
 • společně s prostým minulým časem k přerušení děje probíhajícího v minulosti.
 • pro dva souběžně probíhající děje v minulosti, které se vzájemně neovlivňují
 • minulý průběhový čas můžeme také výjimečně nalézt v opakovaných dějích, pakliže chceme vyjádřit, že nás daný jev znepokojuje

Minulý čas průběhový – tvorba vět

Kladná – podmět + was/weresloveso + ing

I was preparing breakfast at 7 yesterday morning – Připravoval jsem snídani včera v 7.

Záporná – podmět + was/were + not + sloveso + ing

I was not preparing breakfast at 7 yesterday morning – Nepřipravoval jsem snídani včera v 7.

Otázka – Was/werepodmět + sloveso + ing

Were you preparing breakfast at 7 yesterday morning? – Připravoval jsi snídani včera v 7?

Předpřítomný čas – Present perfect

Předpřítomný čas dělá některým lidem při učení angličtiny problém, protože jeho obdoba neexistuje v češtině. Je tedy třeba pochopit významový rozdíl oproti prostému minulému času, aby bylo jasné, kdy se která varianta v angličtině používá. Předpřítomný čas se používá v situacích, kdy se něco stalo v minulosti, ale následky zasahují do přítomnosti a chceme na to poukázat.
Příkladem může být třeba situace, kdy chceme vyjádřit, že jsem si zlomil/a nohu před týdnem a teď to stále bolí. Na překlad této věty je třeba využít předpřítomný čas, protože se děj udál v minulosti a následky jsou v současnosti. Překlad tedy zní: I have broken my leg.

 • děj, který začal minulosti, ale ještě nebyl ukončen
 • výsledek děje odehrávajícího se v minulosti, ale ovlivňující nás i v přítomnosti.
 • děj, který skončil teprve nedávno, nebo se nedávno odehrál (typickými zde mohou být výrazy: just, lately, recently, yet)

Předpřítomný čas – tvorba vět

Kladná – podmět + have/has + příčestí minulé (3. sloupec nepravidelných sloves)

I have already seen the performance – Již jsem to představení viděl

Záporná – podmět + have/has + not + příčestí minulé

I have not seen the performance yet – Ještě jsem to představení neviděl

Otázka – Have/has + podmět + příčestí minulé

Have you seen the performance yet? – Již jsi to představení viděl?

 

Předpřítomný čas průběhový – Present perfect continuous

Používá se pro události, které začaly v minulosti a pokračují do přítomnosti

Jak utvořit větu v předpřítomném prostém čase:

Kladné – podmět + have/has + been + sloveso v základním tvaru + ing

She has been trying to learn English for 10 years. – Pokouší se naučit anglicky 10 let.

Záporné – podmět + have/has + not + been + sloveso v základním tvaru + ing

She has not been sleeping well for years. – Nespala dobře roky.

Otázka – Have/has + podmět + been + sloveso v základním tvaru + ing.

Have you been working the whole day? – Celý den pracuješ?

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.