Skip to main content

Anglická gramatika – přítomný čas

Present simple – Přítomný čas prostý

 • Opakování děje (děj se odehrává opakovaně, např. každý den, 1x týdně atd.)

I get up at 7 on Sunday – V neděli vstávám v 7

It rains a lot in Amsterdam – V Amsterodamu hodně prší

 • Pro obecné věci (tj. věci, které se často nemění, např. názor nebo stav věci)

The Sun rises in the East – Slunce vychází na východě

Martin lives in Prague – Martin žije v Praze

 • Plánované akce nebo pevné, dané uspořádání (např. jízdní řády)

The train goes to Wien at 6 p.m. every day – Vlak jede do Vídně každý den v 18 hodin

The bus arrives at 7 – Autobus přijíždí v 7

The plane flies to Bruxelles every Monday – Letadlo létá do Bruselu každé pondělí

 • Děj v přítomném čase, kde jeden děj následuje za druhým

First I get up, then I také a shower – Napřed vstanu a pak se vysprchuji

I go to bed first, and I read a book then – Napřed si jdu lehnout a pak čtu knihu

 • Instrukce

Open your books at page 50 – Otevřete učebnice na straně 50

Don´t open that window – Neotevírejte to okno

Come earlier than last time – Přijď dřív než minule

 • Se slovesy, která nemají průběhovou formu

Některá slovesa nelze použít v průběhové formě, jsou to tzv. statická slovesa. Některá slovesa sice použít lze, ale změní to tím jejich význam. Příklad: I think you are crazy (Myslím si, že jsi blázen) x I´m thinking about my boyfriend (Myslím na svého přítele).

 

Statická slovesa
Believe Věřit
Belong Patřit
Contain Obsahovat
Consist of Skládat se z něčeho
Depend Záviset
Doubt Pochybovat
Forget Zapomenout
Hate Nenávidět
Have Vlastnit
Hear Slyšet
Know Vědět, znát
Like Mít rád
Love Milovat
Mean Mínit, znamenat
Mind Starat se o něco
Need Potřebovat
Own Vlastnit
Possess Vlastnit
Prefer Dát přednost
Realize Uvědomit si
Recognize Rozpoznat
Remember Pamatovat
See Vidět, spatřit
Seem Zdát se
Sound Znít
Suppose Předpoklad
Think Mít názor
Understand Rozumět
Want Chtít

Jak utvořit větu v přítomném prostém čase:

Kladná – podmět + sloveso

I live in Prague – Bydlím v Praze

Záporná – podmět + pomocné sloveso + not + významové sloveso

I don´t live in Prague – Nebydlím v Praze

Otázka – (tázací zájmeno) + pomocné sloveso + podmět + významové sloveso

Do you live in Prague? – Bydlíš v Praze?

Where do you live? Kde bydlíš?

Present continuous – Přítomný průběhový čas

 

 • U děje, který probíhá právě teď – now; at the moment

I´m studying English right now – Právě teď se učím angličtinu

He´ s taking a shower – Právě se sprchuje

They´re having dinner – Právě večeří

 • Plán v blízké budoucnosti

She´s going to turn 21 next month – Bude jí příští měsíc 21 let.

He´s going to John´s birthday on Friday – Přijde na Honzovu oslavu v pátek

I´m coming to see you next week – Přijdu se na tebe podívat příští týden

 • Přechodné záležitosti

My mother is working in Paris this week – Moje máma bude příští týden pracovat v Paříži

He´s staying in Carlton hotel – Je ubytovaný v hotelu Carlton

 

Jak utvořit větu v přítomném průběhovém čase:

Kladná – podmět + am, is, nebo are + sloveso v základním tvaru + koncovka ing

I´m gooing to work – Jdu do práce

Záporná – podmět + am, is nebo are + not + sloveso v základním tvaru + koncovka ing

I´m not going to work – Nejdu do práce

Otázka – am, is nebo are + podmět + sloveso v základním tvaru + koncovka ing

Are you going to work? – Jdeš do práce?

 

2 thoughts to “Anglická gramatika – přítomný čas”

 1. Když je ve větě uveden rok, tak se používá vždy minulý prostý čas? Takže když mám větu
  I was in London in 2014 , tak nemůžu dát předpřítomný čas, abych vyjádřil, že na to mám vzpomínky do teď?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.